Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8797 | รายที่ 8798 | รายที่ 8799 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8798 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 14 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 24 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
19 -20 ต.ค.64 08.00 -16.30 น. - ลงของเข้าร้านถูกและดี บ้านห้วยยางดง ต.โคกเครือ
21-23 ต.ค.64 07.00 -19.00 น. - ขายของที่ร้านถูกและดียืนที่เคาน์เตอร์คิดเงิน บ้านห้วยยางดง ต.โคกเครือ สวมแมสตลอดเวลา สัมผัสใกล้ชิดกินข้าวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8806 ซึ่งเป็นนายจ้าง
24-25 ต.ค. 64 08.00 น. - เริ่มมีอาการไอ เจ็บคอ จึงขอลาหยุดงาน และกักตัวที่บ้าน
26 ต.ค. 64 09.30 น. - เดินทางมาตรวจหาเชื้อที่รพ.สต.บ้านห้วยยางดง โดยวิธี ATK ผลเป็นบวก (+)
26 ต.ค. 64 13.30 น. - เดินทางเข้าตรวจที่รพ.หนองกุงศรี แบบละเอียด(PCR) โดยรถยนต์ส่วนตัว
27 ต.ค. 64 11.00 น. - ทราบผลเป็นบวก (Detected)
27 ต.ค. 64 15.30 น. - เข้ารับการรักษาตัวที่รพ.สนาม อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น