Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8799 | รายที่ 8800 | รายที่ 8801 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8800 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 14 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18 ต.ค. 64 09.00-14.00 น. - ไปปลูกอ้อยที่สวนกับญาติ จำนวน 4-6 คน ไม่ได้ใส่ mask
18 ต.ค. 64 17.00 น. -เดินทางกลับถึงบ้านไม่ได้แวะหรือจอดที่ไหน
19 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
20 ต.ค.64 07.00-08.00น. -คุยกับผู้ป่วยยืนยันรายที่8795 ไม่ได้ใส่mask
21 ต.ค.64 08.00-16.00 น. - ไปวัดบ้านห้วยยางดง วันออกพรรษากับสามีและแม่ คนในวัดจำนวน 30 คน ผู้ป่วยใส่ mask ตลอดเวลา
22 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
23 ต.ค.64 13.00 น. -เดินทางพาลูกชายไปตรวจ Covid-19 ที่ รพ.หนองกุงศรี ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8650
24-25 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านตลอดทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน
26 ต.ค. 64 09.30 น. - เดินทางมาตรวจหาเชื้อที่รพ.หนองุงศรี โดยวิธี ATK ผลเป็นบวก (-) และตรวจแบบละเอียด(PCR) เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
27 ต.ค. 64 09.00 น. - ทราบผลเป็นบวก (Detected)
27 ต.ค. 64 15.00 น. - เข้ารับการรักษาตัวที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น