Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8800 | รายที่ 8801 | รายที่ 8802 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8801 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18 ต.ค. 64 08.00 น. - เดินทางไปรับหลานชาย ที่จังหวัดขอนแก่น เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ไปกับ มารดาผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8794 และ พี่สาว
18 ต.ค. 64 17.00 น. -เดินทางกลับถึงบ้านไม่ได้แวะหรือจอดที่ไหน
19 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
20 ต.ค. 64 13.00 น. - เดินทางไปส่งหลานที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรถยนต์ส่วนตัวไปกับ หลาน มารดา
20 ต.ค. 64 16.00 น. -เดินทางกลับถึงบ้านไม่ได้แวะหรือจอดที่ไหน
21 ต.ค. 64 08.00-16.00 น. - เดินทางไปสวนยางในหมู่บ้าน กับ มาดา และบิดา
22-25 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน. - อยู่บ้านตลอดทั้งวัน และวันที่ 25 ต.ค.64 เริ่มมีอาการไอ แสบจมูก
26 ต.ค. 64 09.30 น. - เดินทางมาตรวจหาเชื้อที่รพ.สต.บ้านห้วยยางดง โดยวิธี ATK ผลเป็นบวก (-)
26 ต.ค. 64 13.30 น. - เดินทางเข้าตรวจที่รพ.หนองกุงศรี แบบละเอียด(PCR) โดยรถยนต์ส่วนตัว
27 ต.ค. 64 10.00 น. - ทราบผลเป็นบวก (Detected)
27 ต.ค. 64 15.30 น. - เข้ารับการรักษาตัวที่รพ.ร่องคำ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น