Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8807 | รายที่ 8808 | รายที่ 8809 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8808 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 68 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 14 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 24 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ ปวดศรีษะ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18-24 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - ทำงานก่อสร้างร่วมกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8804 มีการกินข้าวร่วมกันทุกวันในช่วงเย็น
24 ต.ค. 64 18.00 น. - เริ่มมีอาการไอ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ จึงขอหยุดงานและกักตัวที่บ้าน
25 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน -กักตัวอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
26 ต.ค. 64 09.30 น. - เดินทางมาตรวจหาเชื้อที่รพ.สต.บ้านห้วยยางดง โดยวิธี ATK ผลเป็นบวก (+)
26 ต.ค. 64 13.30 น. - เดินทางเข้าตรวจที่รพ.หนองกุงศรี แบบละเอียด(PCR) โดยรถยนต์ส่วนตัว
27 ต.ค. 64 11.00 น. - ทราบผลเป็นบวก (Detected)
27 ต.ค. 64 15.00 น. - เข้ารับการรักษาตัวที่รพ.สนาม อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น