Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8823 | รายที่ 8825 | รายที่ 8828 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8825 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13-14 ตุลาคม 2564 08.00น.-18.00น. - ทำงานที่โกบอลเฮ้าท์ เดินทางไปทำงานคนเดียวโดยรถส่วนตัว
- พักเที่ยงรับประทานอาหารที่โรงอาหาร
- หลังเลิกงานซื้อของที่ตลาดสดเทศบาลตำบลโคกศรี
- อาศัยอยู่กับครอบครัว รวม 3 คน
15 ตุลาคม 2564 08.00น.-18.00น. - ทำงานที่โกบอลเฮ้าท์ เดินทางไปทำงานคนเดียวโดยรถส่วนตัว
- เดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ รพร.กุฉินารายณ์
16-20 ตุลาคม 2564 08.00น.-18.00น. - ทำงานที่โกบอลเฮ้าท์ เดินทางไปทำงานคนเดียวโดยรถส่วนตัว
- พักเที่ยงรับประทานอาหารที่โรงอาหาร
21 ตุลาคม 2564 08.00น.-18.00น. - ทำงานที่โกบอลเฮ้าท์ เดินทางไปทำงานคนเดียวโดยรถส่วนตัว - พักเที่ยงรับประทานอาหารที่โรงอาหาร
21 ตุลาคม 2564 19.00น.-23.00น. - นั่งเล่นกับเพื่อนๆ
22-23 ตุลาคม 2564 08.00น.-18.00น. - ทำงานที่โกบอลเฮ้าท์ เดินทางไปทำงานคนเดียวโดยรถส่วนตัว
- พักเที่ยงรับประทานอาหารที่โรงอาหาร
- หลังเลิกงานกลับบ้านไม่ได้ไปไหน
24 ตุลาคม 2564 07.00น.-19.00น. - ทำงานที่โกบอลเฮ้าท์ เดินทางไปทำงานคนเดียวโดยรถส่วนตัว
- ทราบข่าวว่ามีเพื่อนร่วมงานตรวจพบเชื้อ โควิด-19
24 ตุลาคม 2564 19.00น.-02.00น. - หลังเลิกงานซื้อชุดตรวจโควิด-19 มาตรวจเอง ผลไม่พบเชื้อโควิด-19 - นั่งเล่นกับเพื่อนๆ
25 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน เริ่มมีอาการ ไข้ เจ็บคอ อสม.เอาชุดตรวจโควิด-19 มาตรวจให้ ผลไม่พบเชื้อโควิด-19
26 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด กลับมากักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
27 ตุลาคม 2564 07.00น.-13.00น. - กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
27 ตุลาคม 2564 14.00น. - โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS –CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น