Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8830 | รายที่ 8832 | รายที่ 8839 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8832 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 70 ปี 11 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย อาชีพ ค้าขาย/เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 20 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18 ตุลาคม 2564 09.00 เดินทางไปบ้านหนองอึ่ง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
19 ตุลาคม 2564 09.00 เดินทางมารักษาอาการแผลพุพองที่ขา ที่ สอ.น.โพนงาม อ.กมลาไสย
19 ตุลาคม 2564 12.00 เดินทางมารักษาอาการแผลพุพอง ที่ สายน้ำคลินิกการพยาบาล ต.โพนงาม อ.กมลาไสย
20-24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่บ้านพัก บ้านดงไทรทอง หมู่ 9 ต.โพนงาม มีอาการ ไอเล็กน้อย
25 ตุลาคม 2564 09.00 เดินทางไปรักษาที่ รพ.กมลาไสย ด้วยอาการแผลพุพองขา แพทย์ได้ตรวจหาเชื้อโคโรน่า 2019
26 ตุลาคม 2564 09.00 ผลคือพบเชื้อโคโรน่า 2019 Admit รพ.กมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น