Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8832 | รายที่ 8839 | รายที่ 8840 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8839 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 57 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 24 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : เบาหวาน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12-15 ตุลาคม 2564 07.30 – 17.00 - ทำงานที่สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดกาฬสินธุ์
- หลังเลิกงานแวะซื้อของที่ตลาดสดเทศบาลโคกศรีเกือบทุกวัน
- ซื้อกับข้าวไปให้ญาติที่หมู่ 11 ทุกวัน
- ทุกวันหลังเลิกงานพูดคุยกับเพื่อนบ้านเป็นประจำ
- อาศัยอยู่กับครอบครัวรวม 5 คน
16-17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
18-22 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ทำงานที่สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดกาฬสินธุ์
- หลังเลิกงานแวะซื้อของที่ตลาดสดเทศบาลโคกศรีเกือบทุกวัน
- ซื้อกับข้าวไปให้ญาติที่หมู่ 11 ทุกวัน
- ทุกวันหลังเลิกงานพูดคุยกับเพื่อนบ้านเป็นประจำ
23 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
24 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
24 ตุลาคม 2564 ช่วงเที่ยง - ไปร่วมงานบุญบวช กฐินในหมู่บ้านคำม่วง หมู่ที่ 11 และกินข้าวร่วมกันกับเพื่อน
24 ตุลาคม 2564 ช่วงเย็น - เริ่มมีอาการไอ
25 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด ด้วยรถส่วนตัว กลับมากักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
26 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลยางตลาดแจ้งผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) - เข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น