Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8839 | รายที่ 8840 | รายที่ 8844 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8840 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ พนักงานบริษัท ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 24 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ปวดศีรษะ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12 ตุลาคม 2564 09.00น.-19.00น. - ทำงานที่โกบอลเฮ้าท์ เดินทางไปทำงานพร้อมกันกับแฟน โดยรถส่วนตัว
- พักเที่ยงรับประทานอาหารที่โรงอาหาร
- หลังเลิกงานแวะซื้อกับข้าวที่ตลาดสดเทศบาลโคกศรี
- พักอาศัยอยู่กับครอบครัวรวม 5 คน
13 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
14-19 ตุลาคม 2564 09.00น.-19.00น. - ทำงานที่โกบอลเฮ้าท์ เดินทางไปทำงานพร้อมกันกับแฟน โดยรถส่วนตัว
- พักเที่ยงรับประทานอาหารที่โรงอาหาร
- หลังเลิกงานแวะซื้อกับข้าวที่ตลาดสดเทศบาลโคกศรีเป็นประจำ
20 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่เทศบาลตำบลโคกศรี
- กลับมาอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
21-23 ตุลาคม 2564 09.00น.-19.00น. - ทำงานที่โกบอลเฮ้าท์ เดินทางไปทำงานพร้อมกันกับแฟน โดยรถส่วนตัว
- พักเที่ยงรับประทานอาหารที่โรงอาหาร
- หลังเลิกงานแวะซื้อกับข้าวที่ตลาดสดเทศบาลโคกศรีเป็นประจำ
24 ตุลาคม 2564 09.00น.-19.00น. - ทำงานที่โกบอลเฮ้าท์ เดินทางไปทำงานพร้อมกันกับแฟน โดยรถส่วนตัว
- พบว่ามีเพื่อนร่วมงานตรวจพบเชื้อ โควิด-19 และเริ่มมีอาการปวดศีรษะและเจ็บคอ เลิกงานกลับมาบ้านแยกกักตัว
25 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด กลับมากักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
26 ตุลาคม 2564 07.00น.-13.00น. - กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
26 ตุลาคม 2564 14.00น. - โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS –CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น