Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8840 | รายที่ 8844 | รายที่ 8846 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8844 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 33 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบล- อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 8663


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13-23 ตุลาคม 2564 8.00-17.00น. เดินทางไปทำงาน ที่โกดังเสื้อผ้าบ้านคำไผ่ ต.หนองกุง เลิกงานกลับบ้านมานอน
24 ตุลาคม 2564 8.00-17.00น. เดินทางไปทำงาน ที่โกดังเสื้อผ้าบ้านคำไผ่ ต.หนองกุง สามีตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา (รายที่ 8663) ที่รพ.ยางตลาด
25 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กลับบ้านมากักตัว
29 ตุลาคม 2564 ตลอดวัน โรงพยาบาลแจ้งผลเป็นบวก พบเชื้อโรคไวรัสโคโรนา(โควิด19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น