Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8882 | รายที่ 8884 | รายที่ 8885 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8884 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ พนักงานบริษัท ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีน้ำมูก มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13 ตุลาคม 2564 07.00น.-17.00น. - ทำงานที่โกบอลเฮ้าท์ (ตลอดทั้งวัน) โดยรถยนต์ส่วนตัว < br>- พักเที่ยงรับประทานอาหารที่โรงอาหาร
-เดินทางกลับบ้านและอาศัยอยู่บ้านตลอดไม่ได้ออกไปไหน
13 ตุลาคม 2564 17.00น. -เดินทางกลับบ้านและอาศัยอยู่บ้านตลอดไม่ได้ออกไปไหน
14 ตุลาคม 2564 07.00-16.00 - วันหยุดอยู่บ้าน
14 ตุลาคม 2564 16.00 น. -เดินทางไปทุ่งนาตนเองพร้อมด้วยสามีโดยรถยนต์ส่วนตัว
14 ตุลาคม 2564 18.00 น. -กลับถึงบ้าน
15-20 ตุลาคม 2564 07.00น.-19.00น. - ทำงานที่โกบอลเฮ้าท์ (ตลอดทั้งวัน) โดยรถยนต์ส่วนตัว
- พักเที่ยงรับประทานอาหารที่โรงอาหาร
- เดินทางกลับบ้านและอาศัยอยู่บ้านตลอดไม่ได้ออกไปไหน
15-20 ตุลาคม 2564 19.00น. -เดินทางกลับบ้านและอาศัยอยู่บ้านตลอดไม่ได้ออกไปไหน
21 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
22-23 ตุลาคม 2564 07.00น.-19.00น. 19.00น. - ทำงานที่โกบอลเฮ้าท์ (ตลอดทั้งวัน) โดยรถยนต์ส่วนตัว <>br- พักเที่ยงรับประทานอาหารที่โรงอาหาร
- เดินทางกลับบ้านและอาศัยอยู่บ้านตลอดไม่ได้ออกไปไหน
24 ตุลาคม 2564 07.00น.-19.00น. - ไปทำงานปกติ โดยรถยนต์ส่วนตัว พบว่ามีเพื่อนร่วมงานตรวจพบเชื้อ โควิด-19 และเริ่มมีอาการไข้
24 ตุลาคม 2564 19.00น. - กลับมาบ้านซื้อชุดตรวจ ATK ที่ร้านขายยา มาตรวจพบว่าขึ้น 1 ขีด
25 ตุลาคม 2564 07.00น.-10.00น. - ไปทำงานปกติ โดยรถยนต์ส่วนตัว พบว่ามีเพื่อนร่วมงานตรวจพบเชื้อ
25 ตุลาคม 2564 10.30น. - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กลับมากักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
26 ตุลาคม 2564 07.00น.-13.00น. -กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
26 ตุลาคม 2564 13.00น. - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์รายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS –CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น