Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8890 | รายที่ 8892 | รายที่ 8893 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8892 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ พนักงานบริษัท ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13-19ตุลาคม 2564 08.30 -17.30 น. - ทำงานที่โกบอลเฮ้าท์ พักเที่ยงรับประทานอาหารที่โรงอาหาร กลับบ้าน
20 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
21-25 ตุลาคม 2564 08.30 -17.30 น. - ทำงานที่โกบอลเฮ้าท์ พักเที่ยงรับประทานอาหารที่โรงอาหาร
21-25 ตุลาคม 2564 16.00 น. - ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่โกบอลเฮ้าท์ ด้วยวิธี RT-PCR
26 ตุลาคม 2564 09.00 น. - โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS –CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น