Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8899 | รายที่ 8900 | รายที่ 8901 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8900 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ อาชีพ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนป่วย มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน จ.ขอนแก่น(บิดา)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18-22 ตุลาคม 2564 08.30 - 16.30 น. - ทำงานปกติที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ อาศัยอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยยืนยัน จ.ขอนแก่น(บิดา) และมีการรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัว
23 ตุลาคม 2564 08.00-17.00 น. - เดินทางไปวัดพระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม และ วัดพระธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร กับผู้ป่วยยืนยัน จ.ขอนแก่น(บิดา)และคนในครอบครัว
24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - หยุดงาน เริ่มมีอาการไอ
25-26 ตุลาคม 2564 08.30 - 16.30 น. - ทำงานปกติที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ มีอาการไอและไม่สบาย
- บิดาตรวจพบเชื้อโควิด19 ที่ รพ.ขอนแก่นราม จ.ขอนแก่น
27 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.กาฬสินธุ์ ด้วยวิธี RT-PCR (รอผล)
ช่วงบ่าย - กักตัวที่บ้าน
28 ตุลาคม 2564 09.00 น. - รพ.กาฬสินธุ์ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด 19 (SARS-CoV-2)
- เดินทางเข้ารับการรักษาที่ รพ.ขอนแก่นราม จ.ขอนแก่น
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น