Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8900 | รายที่ 8901 | รายที่ 8902 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8901 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 59 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 14 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 23 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18-20 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อาศัยอยู่นาตลอดทั้งวัน ไม่ได้ออกไปไหน
21 ต.ค. 64 07.00-15.30 น. - อาศัยอยู่นาตลอดทั้งวัน ไม่ได้ออกไปไหน
21 ต.ค. 64 15.30-16.30 น. - พูดคุยกับผู้ป่วยยืนยัน Covid-19 รายที่ 8795 ไม่ได้ใส่ mask
22-23 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อาศัยอยู่นาตลอดทั้งวัน ไม่ได้ออกไปไหน เริ่มมีอาการไอ เจ็บคอ
24 ต.ค. 64 09.00-13.00 น. - เดินทางไปประชุมเรื่องการปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่บ้านหนองโน ต.โคกเครือ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 20 คน
24 ต.ค. 64 15.00-16.30 น. - เข้าไปชาร์จแบตโทรศัพท์ที่บ้านหนองกบ หมู่9
25-26 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อาศัยอยู่นาตลอดทั้งวัน ไม่ได้ออกไปไหน
27 ต.ค. 64 13.00 น. - เดินทางมาตรวจหาเชื้อที่รพ.สต.บ้านห้วยยางดง โดยวิธี ATK ผลเป็นบวก (+)
27 ต.ค. 64 14.30 น. - เดินทางไปตรวจหาเชื้อรพ.หนองกุงศรี ตรวจแบบละเอียด วิธี (PCR)
28 ต.ค. 64 09.00 น. - ทราบผลผลเป็นบวก (Detected)
28 ต.ค. 64 13.00 - เข้ารับการรักษาตัวที่รพ.หนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น