Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8912 | รายที่ 8913 | รายที่ 8914 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8913 ห้วยเม็ก

เพศ ชาย อายุ 14 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายที่ 8914 จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
14 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
14 ตุลาคม 2564 16.00 น. ไปหาเพื่อนที่บ้านห้วยเม็ก หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
14 ตุลาคม 2564 23.00 น. เล่นเกมส์ที่บ้านเพื่อน บ้านห้วยเม็ก หมู่ที่13 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
15 ตุลาคม 2564 08.00 - 12.00 น. ไปบ้านญาติที่บ้านน้อยนางนวล หมู่ที่ 1 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
15 ตุลาคม 2564 13.00 น. กลับบ้าน อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
16 ตุลาคม 2564 08.00 - 10.00 น. ไปหาเพื่อนที่บ้านห้วยเม็ก หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
16 ตุลาคม 2564 11.00 น. กลับบ้าน อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
17 ตุลาคม 2564 09.00 - 14.00 น. ไปบ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
17 ตุลาคม 2564 15.00 - 17.00 น. กลับบ้าน อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
18 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
19 ตุลาคม 2564 10.00 - 16.00 น. ไปบ้านเพื่อนที่บ้านน้อยนางนวล หมู่ที่ 1 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
19 ตุลาคม 2564 17.00 น. กลับบ้าน อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
20 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
21 ตุลาคม 2564 08.00 - 18.00 น. อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
21 ตุลาคม 2564 19.00 น. ไปเวียนเทียนวันออกพรรษาที่วัดน้อยนางนวล หมู่ที่ 1 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
22 - 25 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
26 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน เริ่มมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ
26 ตุลาคม 2564 12.00 น. รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้วยเม็กว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กักตัวอยู่บ้าน
27 ตุลาคม 2564 11.00 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
27 ตุลาคม 2564 12.00 น. กักตัวอยู่บ้าน
28 ตุลาคม 2564 09.00 น. รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก ผลการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 พบเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น