Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8914 | รายที่ 8915 | รายที่ 8918 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8915 ห้วยเม็ก

เพศ ชาย อายุ 44 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : เบาหวาน และความดันโลหิตสูง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
14 ตุลาคม 2564 06.00 น.-12.00 น. ผู้ป่วยเดินหาเสียงรอบหมู่บ้าน บ้านกุดท่าลือ ม.6 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก
15 ตุลาคม 2564 08.30 น.-09.30 น. ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านที่ศาลาประชาคมบ้านกุดท่าลือ ม.6 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก
16 ตุลาคม 2564 10.00 น.-12.00 น. เดินทางไปหาญาติที่บ้านน้อยนางนวล ม.1 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก
17 ตุลาคม 2564 09.00 น.-10.30 น. เดินทางไปหาญาติที่บ้านน้อยนางนวล ม.1 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก เพื่อหาเสียงช่วยญาติ (ญาติลงสมัครผู้ใหญ่บ้าน)
17 ตุลาคม 2564 10.30 น. เดินทางไปถวายเพลพระที่วัดน้อยนางนวล ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก และพูดคุยกับเพื่อน 3 ราย
17 ตุลาคม 2564 12.00 น.-17.00 น. เดินหาเสียงและติดป้ายหาเสียงรอบหมู่บ้าน บ้านน้อยนางนวล ม.1 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก
18 ตุลาคม 2564 0.30 น.-10.00 น. เดินทางไปร่วมรับประทานอาหารกับเพื่อนบ้านที่ฟาร์มหนูพุก บ้านกุดท่าลือ ม.6 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก (เพื่อนร่วมรับประทานอาหาร 5 ราย)
19 ตุลาคม 2564 ทั้งวัน เดินทางไปบ้านน้อยนางนวล ม.1 ตำบลบึงนาเรียง เพื่อหาเสียงช่วยญาติ (ญาติลงสมัครผู้ใหญ่บ้าน)
20 ตุลาคม 2564 ทั้งวัน อยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
21 ตุลาคม 2564 09.00 น.-10.00 น. เดินทางไปกวนข้าวทิพย์ที่วัดน้อยนางนวล ม.1 ตำบลบึงนาเรียง และร่วมรับประทานอาหารกับผู้ที่มาร่วมงาน
21 ตุลาคม 2564 13.30 น.. เดินทางมาตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก ผลเป็นลบ
21 ตุลาคม 2564 14.00 น.-17.00 น. เดินทางไปหาญาติที่บ้านน้อยนางนวล ม.1 ตำบลบึงนาเรียง
22 ตุลาคม 2564 08.30 น.-10.30 น. เดินทางไปหาญาติที่บ้านน้อยนางนวล ม.1 ตำบลบึงนาเรียง เพื่อดูช่างประกอบเฟอร์นิเจอร์ให้ญาติ
22 ตุลาคม 2564 20.00 น. พาญาติที่บ้านน้อยนางนวล มารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
23 ตุลาคม 2564 10.30-13.30 น. เดินทางไปหาญาติที่บ้านน้อยนางนวล ม.1 ตำบลบึงนาเรียง และร่วมรับประทานอาหารกัน
23 ตุลาคม 2564 13.30 น. พาญาติไปฟอกไต (2 ราย) ที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
24 ตุลาคม 2564 08.30 น.-10.00 น. มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
25 ตุลาคม 2564 08.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ
25 ตุลาคม 2564 09.00 น.-10.00 น. เดินทางไปซ่อมรถที่อู๋ซ่อมรถในอำเภอห้วยเม็ก
26 ตุลาคม 2564 09.00 น.-11.00 น. เดินทางไปทำธุระที่ธนาคาร ธกส.ในอำเภอห้วยเม็ก
26 ตุลาคม 2564 11.00 น. พาญาติไปฟอกไต (2 ราย) ที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
27 ตุลาคม 2564 11.00 น. เดินทางมาตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
28 ตุลาคม 2564 07.00 น. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก พบสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19
28 ตุลาคม 2564 09.00 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น