Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8938 | รายที่ 8940 | รายที่ 8945 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8940 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 76 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 24 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ ปวดกล้ามเนื้อ เหนื่อย
โรคประจำตัว : เบาหวาน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - เดินทางไปกรุงเทพมหานครพร้อมครอบครัว ด้วยรถยนต์ส่วนตัว
- อาศัยอยู่กับครอบครัว รวม 6 คน
14-15 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อาศัยอยู่กับญาติที่กรุงเทพมหานคร
16 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย - เดินทางกลับบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 2 ตำบลอุ่มเม่า
16 ตุลาคม 2564 22.00 น - เดินทางกลับถึงบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 2 ตำบลอุ่มเม่า
17-23 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
- มีญาติมาหาที่บ้านเป็นประจำ (ญาติ คือ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 8850 และรายที่ 8851 จังหวัดกาฬสินธุ์)
24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
- เริ่มมีอาการไอ ปวดกล้ามเนื้อและเหนื่อย
25 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
26 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย - ทราบผลญาติติดเชื้อโควิด-19 (ญาติ คือ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 8850 และรายที่ 8851 จังหวัดกาฬสินธุ์)
27 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด พร้อมครอบครัว โดยรถยนต์ส่วนตัว กลับมากักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
28 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย - โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS –CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น