Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8969 | รายที่ 8970 | รายที่ 8971 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8970 นามน

เพศ หญิง อายุ 51 ปี 1 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 15 ตำบลนามน อำเภอนามน อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 21 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ำมูก มีเสมหะ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกับญาติที่เดินทางมาจากต่างอำเภอ ภายหลังตรวจพบเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด 19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอาศัยอยู่ที่บ้านไร่กับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8972 จ.กาฬสินธุ์)
16 ตุลาคม 2564 ไม่สามารถระบุเวลาได้ - ผู้ป่วยเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อไปรับญาติ 5 คนจาก บ้านเหล่าค้อ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ มาช่วยทำไร่มันสำปะหลัง เดินทางกลับถึง อ.นามน ประมาณ 16.00 น.
17 - 26 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยทำไร่มันสำปะหลังซึ่งมีผู้ร่วมทำงานได้แก่ ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8969 , 8971 ,8972 จ.กาฬสินธุ์) และญาติ 5 คน ที่เดินทางมาช่วยทำไร่มันสำปะหลัง (ให้ประวัติญาติมีอาการไข้) มีการพูดคุยกันและรับประทานอาหารและน้ำร่วมกัน
- ผู้ป่วยพักที่บ้านไร่ อยู่ร่วมกันทั้งหมด 7 คน
27 ตุลาคม 2564 09.00 น. - ผู้ป่วยเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อไปส่งญาติ 5 คน หลังจากนั้นเดินทางกลับพื้นที่อำเภอนามน
28 ตุลาคม 2564 09.00 –12.00 น. - ญาติที่พักอยู่ด้วยกัน ตรวจคัดกรองโรคโควิด19 ผลตรวจ Antigen Test Kit พบเชื้อ (Positive) ผู้ป่วยจึงเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 (COVID -19) ที่โรงพยาบาลนามน ผลตรวจด้วยวิธี Antigen Test Kit พบเชื้อ (Positive) จึงส่งตรวจโดยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลยางตลาด
29 ตุลาคม 2564 09.00 น. - โรงพยาบาลยางตลาดแจ้งผลการตรวจหาเชื้อ พบเชื้อโควิด–19 (SARS-CoV-2) และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนามน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น