Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8970 | รายที่ 8971 | รายที่ 8972 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8971 นามน

เพศ หญิง อายุ 6 ปี 8 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 15 ตำบลนามน อำเภอนามน อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : เจ็บคอ ตาแดง
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด 19 รายที่ 8969 , รายที่ 8972 จ.กาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่ที่บ้านตลอดทั้งวัน กับยาย (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8969 จ.กาฬสินธุ์)
16 - 21 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยเดินทางไปไร่กับยายเพื่อทำไร่มันสำปะหลัง ซึ่งมีผู้ร่วมทำงานได้แก่ ตา (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8972 จ.กาฬสินธุ์) ญาติ (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8970 จ.กาฬสินธุ์) และญาติ 5 คน เดินทางมาจากบ้านเหล่าค้อ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ (ให้ประวัติญาติมีอาการไข้) มีการพูดคุยกันและรับประทานอาหารและน้ำร่วมกัน ผู้ป่วยและยายกลับเข้ามาพักในหมู่บ้าน ส่วนตาพักที่ไร่
22 - 23 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่ที่บ้านตลอดทั้งวัน กับยาย (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8969 จ.กาฬสินธุ์) และแม่ของผู้ป่วยเดินทางจาก ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อมาหาที่บ้านและพักร่วมบ้าน 2 วัน
24 ตุลาคม 2564 ไม่สามารถ ระบุเวลาได้ ผู้ป่วยเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลกับแม่เพื่อไปพื้นที่ ม.3 ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีผู้อาศัยร่วมบ้านได้แก่ พ่อ แม่ และผู้ป่วย
25-26 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่พื้นที่ ม.3 ตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ กับพ่อแม่ และมีเพื่อนมาเล่นด้วยช่วงเย็น 2 คน
27 ตุลาคม 2564 ไม่สามารถ ระบุเวลาได้ แม่มาส่งผู้ป่วยหายายพื้นที่ ม.15 ต.นามน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8969 จ.กาฬสินธุ์) เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล หลังจากนั้นแม่เดินทางกลับไปที่ตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
28 ตุลาคม 2564 09.00 -12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลกับยายเพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 (COVID -19) ที่โรงพยาบาลนามน ผลตรวจด้วยวิธี Antigen Test Kit พบเชื้อ (Positive) ทั้งสองคน จึงส่งตรวจโดยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลยางตลาด
29 ตุลาคม 2564 09.00 น. โรงพยาบาลยางตลาดแจ้งผลการตรวจหาเชื้อ พบเชื้อโควิด–19 (SARS-CoV-2) และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนามน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น