Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8971 | รายที่ 8972 | รายที่ 8983 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8972 นามน

เพศ ชาย อายุ 53 ปี 9 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 15 ตำบลนามน อำเภอนามน อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 22 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก มีเสมหะ
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด 19 รายที่ 8970 จ.กาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่ที่บ้านไร่กับญาติ (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8970 จ.กาฬสินธุ์)
16 - 26 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยทำไร่มันสำปะหลังซึ่งมีผู้ร่วมทำงานได้แก่ ภรรยา (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8969 จ.กาฬสินธุ์) หลานสาว (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8971 จ.กาฬสินธุ์) ญาติ (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8970 จ.กาฬสินธุ์) และญาติ 5 คน เดินทางมาจากบ้านเหล่าค้อ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ มาช่วยทำไร่มันสำปะหลัง (ให้ประวัติญาติมีอาการไข้) มีการพูดคุยกันและรับประทานอาหารและน้ำร่วมกัน ผู้ป่วยพักที่บ้านไร่กับญาติ ส่วนภรรยาและหลานเข้ามาพักในหมู่บ้าน
27 ตุลาคม 2564 11.00 - 12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปเซ็นเอกสารที่เทศบาลตำบลนามน
27 ตุลาคม 2564 12.00 - 13.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปร่วมงานศพและรับประทานอาหาร พื้นที่ ม.3 ต.นามน มีผู้ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันประมาณ 5 คน หลังจากนั้นเดินทางกลับบ้าน
28 ตุลาคม 2564 09.00 –12.00 น. ภรรยาและหลานผู้ป่วยมาตรวจคัดกรองโรคโควิด19 ผลตรวจ Antigen Test Kit พบเชื้อ (Positive) ผู้ป่วยจึงเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 (COVID -19) ที่โรงพยาบาลนามน ผลตรวจด้วยวิธี Antigen Test Kit พบเชื้อ (Positive) จึงส่งตรวจโดยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลยางตลาด
29 ตุลาคม 2564 09.00 น. โรงพยาบาลยางตลาดแจ้งผลการตรวจหาเชื้อ พบเชื้อโควิด–19 (SARS-CoV-2) และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนามน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น