Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8993 | รายที่ 8994 | รายที่ 8995 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8994 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ จนท การเงิน สสอ หนองกุงศรี ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 23 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
16-17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพัก หมู่6 ต.หนองกุงศรี
18-19 ตุลาคม 2564 08.00-16.30 น. ทำงานที่สาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรีและกลับบ้านหลังเลิกงาน
20 ตุลาคม 2564 08.00-16.30 น. ทำงานที่สาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรีและกลับบ้านหลังเลิกงาน
20 ตุลาคม 2564 17.00-18.00 น. หลังเลิกงานไปเดินซื้ออาหารที่ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกุงศรี สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการหลังซื้ออาหารเดินทางกลับบ้าน(ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 3 คน)
21 ตุลาคม 2564 08.00-16.30 น. ทำงานที่สาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรีและกลับบ้านหลังเลิกงาน
21 ตุลาคม 2564 14.00-14.45 น. ไปธนาคารกรุงไทยและกลับมาที่สำนักงาน
22 ตุลาคม 2564 08.00-16.30 น. ทำงานที่สาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรีและกลับบ้านหลังเลิกงาน
22 ตุลาคม 2564 17.00-18.00 น. ไปร่วมออกทำคลอดวัวที่บ้านห้วยยางดงกับทีมงาน 4 คนนั่งรถร่วมกันและสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะอยู่ในรถ(มีผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8695 ร่วมออกด้วย)
23 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านพัก หมู่6 ต.หนองกุงศรี
24 ตุลาคม 2564 17.00 – 21.00 น. ไปรับประทานอาหารบ้านเพื่อนที่ตำบลลำหนองแสน ผู้ร่วมรับประทานจำนวน 5 คน (ไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัย)และกลับบ้านหลังรับประทานอาหาร
25 ตุลาคม 2564 07.00 น. ผู้ป่วยยืนยันบ้านห้วยยางดงที่ออกทำคลอดวัว โทรแจ้งผลยายและลูกป่วยเป็นโควิด-19
25 ตุลาคม 2564 07.20 น ไปซื้อชุดตรวจที่ร้านขายยาในอำเภอหนองกุงศรี และนำกลับมาตรวจ ผลตรวจไม่พบเชื้อ แจ้งประวัติเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8695 ซึ่งอยู่ร่วมบ้านผลตรวจเบื้องต้นพบเชื้อ)
25 ตุลาคม 2564 14.00 -16.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธี RT-PCR ร่วมกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8695 และผู้สัมผัสร่วมบ้าน(ลูกชาย) ที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
26 ตุลาคม 2564 09.00 น ทราบผลตรวจครั้งที่ 1 ไม่พบเชื้อ และกักตัวที่บ้าน หมู่.6 ต.หนองกุงศรี
27 – 28 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้านร่วมกับลูกชาย โดยแยกคนละ ห้องและสวมใส่หน้ากากตลอดเวลา
29 ตุลาคม 2564 06.30 น. เริ่มมีอาการ เจ็บคอ มีน้ำมูก ไอ จึงฝากเพื่อนซื้อชุดตรวจเบื้องต้นมาทดสอบอีกครั้ง ผลตรวจพบเชื้อ และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
29 ตุลาคม 2564 14.00น.-16.00น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธี RT-PCR ครั้งที่ 2 ร่วมกับผู้สัมผัสร่วมบ้าน(ลูกชาย) ที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี และกลับบ้านกักตัวต่อ
30 ตุลาคม 2564 08.30 น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด -19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี ผู้สัมผัสร่วมบ้าน(ลูกชาย ผลตรวจไม่พบเชื้อ)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น