Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9121 | รายที่ 9123 | รายที่ 9124 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9123 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 49 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ แม่บ้าน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 29 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ เจ็บคอ ถ่ายเหลว จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
โรคประจำตัว : เบาหวาน
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนเริ่มมีอาการป่วยมีประวัติสัมผัสใกลชิดร่วมบ้านกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 9121 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20/10/64 -26/10/64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านเดี่ยว หมู่ที่ 12 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสิฯธุ์ อาศัยร่วมบ้านกับสามี (ผู้ป่วยยืนยัน จังหวัดกาฬสินธุ์ รายที่ 9121)
27/10/64 – 31/10/64 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านตลอดทั้งวัน และผู้ป่วยเริ่มมีอาการไอ เจ็บคอ ถ่ายเหลว จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
1/11/64 23.00 น. ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านตลอดทั้งวัน และสามีผู้ป่วยแจ้งว่าได้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อ CIVOD-19 เนื่องจากไปร่วมงานศพเมื่อวันที่ 18-24 ตุลาคม 2564
2/11/64 08.00 น. -12.00 น. ผู้ป่วยออกเดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด ที่โรงพยาบาลพร้อมกับสามี
2/11/64 12.00 น. -00.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านกักตัว โดยมีผู้นำส่งอาหาร
3/11/64 07.00 น. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ รพร.กุฉินารายณ์ ว่าตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรับรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น