Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9162 | รายที่ 9163 | รายที่ 9167 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9163 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ธุระกิจส่วนตัว ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 24 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ ปวดศรีษะ และจมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-22 ต.ค.64 ช่วงเช้า -พักอยู่ที่บ้านพัก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
1-22 ต.ค.64 ช่วงบ่าย -เดินทางไปรับ-ส่งผู้โดยสาร (กทม.-ขอนแก่น) สวมหน้ากากอนามัยตลอด
23 ต.ค.64 08.00-10.00น. พักอยู่ที่ ม.6 ต.หนองหิน
23 ต.ค.64 ช่วงบ่าย ผู้ป่วยรายที่ 9029 ไปเยี่ยมที่บ้าน ม.6 ต.หนองหิน มีการสัมผัสใกล้ชิดด้วยการพูดคุยนานมากกว่า 1 ชม. และรับประทานอาหารร่วมกัน
24 ต.ค.64 08.00-10.00น. พักอยู่ที่ ม.6 ต.หนองหิน
24 ต.ค.64 11.00น. มีอาการไข้ จึงเข้ารับการรักษาที่คลินิกเอกชน ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี และกลับบ้าน
25-31 ต.ค.64 ช่วงเช้า -พักอยู่ที่บ้านพัก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
25-31 ต.ค.64 ช่วงบ่าย -เดินทางไปรับ-ส่งผู้โดยสาร (กทม.-ขอนแก่น) สวมหน้ากากอนามัยตลอด และพักอยู่ที่บ้านพัก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
1 พ.ย.64 ช่วงเช้า -เดินทางไปรับ-ส่งผู้โดยสาร (กทม.-ขอนแก่น)
1 พ.ย.64 ช่วงบ่าย เริ่มมีอาการ ไข้ ปวดศีรษะ สวมหน้ากากอนามัยตลอด และพักอยู่ที่บ้านพัก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
2-3 พ.ย.64 ช่วงเช้า -เดินทางไปรับ-ส่งผู้โดยสาร (กทม.-ขอนแก่น)
2-3 พ.ย.64 ช่วงบ่าย พักอยู่ที่บ้านพัก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
4 พ.ย.64 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้านพัก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
4 พ.ย.64 13.00-16.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19
5 พ.ย.64 08.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น