Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9163 | รายที่ 9167 | รายที่ 9171 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9167 ฆ้องชัย

เพศ ชาย อายุ 52 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 04 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีเสมหะ และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : ุความดันโลหิตสูง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
23 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้านกับภรรยา (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9075 ของจังหวัดกาฬสินธุ์)
24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้านกับภรรยา (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9075 ของจังหวัดกาฬสินธุ์)
25 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้านกับภรรยา (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9075 ของจังหวัดกาฬสินธุ์)
26 ตุลาคม 2564 12.00 น.-14.00 น. ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9044 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ มารับประทานอาหารที่บ้านญาติ แต่ผู้ป่วยไม่ได้ร่วมรับประทานอาหาร มีเฉพาะภรรยา(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9075 ของจังหวัดกาฬสินธุ์) ที่รับประทานอาหารร่วมกัน
27 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้านกับภรรยา (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9075 ของจังหวัดกาฬสินธุ์)
28 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้านกับภรรยา (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9075 ของจังหวัดกาฬสินธุ์)
29 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9044 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ มารับประทานอาหารที่บ้านญาติ แต่ผู้ป่วยไม่ได้ร่วมรับประทานอาหาร มีเฉพาะภรรยา(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9075 ของจังหวัดกาฬสินธุ์) ที่รับประทานอาหารร่วมกัน
30 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้านกับภรรยา (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9075 ของจังหวัดกาฬสินธุ์)
31 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้านกับภรรยา (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9075 ของจังหวัดกาฬสินธุ์)
1 พฤศจิกายน 2564 08.00 น. เข้ารับการตรวจคัดกรอง COVID- 19 (ครั้งที่ 1) ที่ โรงพยาบาลฆ้องชัย ด้วยวิธี RT-PCR ผลการตรวจไม่พบเชื้อ ส่วนภรรยาผลการตรวจพบสารพันธุกรรม SARS-CoV-2
2 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
3 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
4 พฤศจิกายน 2564 08.00 น. เริ่มมีอาการไอ มีเสมหะ และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และเข้ารับการตรวจคัดกรอง COVID- 19 (ครั้งที่ 2) ที่ โรงพยาบาลฆ้องชัย ด้วยวิธี RT-PCR
5 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. ได้รับรายงานจาก รพ.กาฬสินธุ์ พบสารพันธุกรรม SARS-CoV-2 และเข้ารักษาที่โรงพยาบาลฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น