Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9173 | รายที่ 9180 | รายที่ 9186 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9180 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 14 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 30 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ ไข้
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
23-24 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านกับยายและน้องชาย
- ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9163,9157 เดินทางมาหาที่บ้านมีการพูดคุยและรับประทานอาหารร่วมกัน
25 ต.ค.64 09.00-15.00น. มารับวัคซีนโควิด-19(Pfizer) เข็ม 1 วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ที่รพ.หนองกุงศรี
26-29 ต.ค. 64 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
26-29 ต.ค. 64 16.00น.-17.00น อุ้มน้องชาย(ผู้ป่วยรายที่ 9173) ไปเล่นกับเพื่อนบ้านตรงข้ามทุกวัน
30 ต.ค. 64 ช่วงเช้า อยู่บ้านกับยายและน้องชาย เริ่มมีอาการเจ็บคอ
30 ต.ค. 64 16.00น.-17.00น อุ้มน้องชาย(ผู้ป่วยรายที่ 9173) ไปเล่นกับเพื่อนบ้านตรงข้าม
31 ต.ค.-1 พ.ย. 64 ช่วงเช้า อยู่บ้านกับยายและน้องชาย
31 ต.ค.-1 พ.ย. 64 16.00น.-17.00น อุ้มน้องชาย(ผู้ป่วยรายที่ 9173) ไปเล่นกับเพื่อนบ้านตรงข้าม
2 พ.ย. 64 13.00-14.00น. ไป รร.ดงมูล เพื่อรับอุปกรณ์การเรียนร่วมกับเพื่อน ด้วยรถจักรยานยนต์
3 พ.ย. 64 11.00น-12.00น. ไปรร.ดงมูล ส่งเอกสารการฉีดวัคซีนกับเพื่อนให้คุณครู
4 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านกับยายและน้องชาย รายที่ 9163,9157
4 พ.ย. 64 16.00น.-17.00น อุ้มน้องชาย(ผู้ป่วยรายที่ 9173) ไปเล่นกับเพื่อนบ้านตรงข้าม
5 พ.ย. 64 09.00น -13.00 น อยู่บ้านกับยายและน้องชาย
5 พ.ย. 64 14.00-15.30 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี และกลับบ้าน
6 พ.ย. 64 09.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด - 19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น