Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9246 | รายที่ 9248 | รายที่ 9249 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9248 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 04 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน และมีประวัติเดินทางมาจากจ.ระยอง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 -23 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน ทำงานรับจ้างปูกระเบื้องที่ จ.ระยอง
24 ต.ค. 64 ช่วงเช้า พักอยู่ที่ห้องพัก
24 ต.ค. 64 17.00น. - เดินทางด้วยรถตู้จ้างเหมากลับภูมิลำเนาต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี
- มีการสัมผัสด้วยการพูดคุยกับผู้ป่วยรายที่ 9163 และ9157 (ซึ่งผู้ป่วยทั้ง2 รายเป็นเจ้าของรถตู้จ้างเหมา)
25 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านกับครอบครัว
26-31 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านกับครอบครัว ผู้ป่วยรายที่ 9132 ไปเล่นอยู่ที่บ้านประจำ เดินทางไปซื้อของตามร้านค้าในชุมชน และร้านค้าในตำบลหนองหินทุกวัน
1-3 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านกับครอบครัว ผู้ป่วยรายที่ 9132 ไปเล่นอยู่ที่บ้านประจำ เดินทางไปซื้อของตามร้านค้าในชุมชน และร้านค้าในตำบลหนองหินทุกวัน
4 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านกับครอบครัว เริ่มมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ มีเสมหะ หายใจลำบากบางครั้ง และปวดศีรษะ
5 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านกับครอบครัว
6 พ.ย.64 10.00น. น้องชายพาเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี ได้รับการตรวจคัดกรองโควิด ด้วยวิธี ATK มีผล positive และรับรักษาใน รพ.หนองกุงศรี
7 พ.ย.64 08.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีRT-PCR
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น