Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9258 | รายที่ 9259 | รายที่ 9260 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9259 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 6 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 05 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ ปวดศรีษะ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25-31 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านพร้อมครอบครัว ไปวิ่งเล่นกับเพื่อนบ้าน ผู้ป่วยรายที่ 9248 ,9263 ,9262
1-4 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านพร้อมครอบครัว ไปวิ่งเล่นกับเพื่อนบ้าน ผู้ป่วยรายที่ 9248 ,9263 ,9262
5 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านพร้อมครอบครัว ไปวิ่งเล่นกับเพื่อนบ้าน ผู้ป่วยรายที่ 9248 ,9263 ,9262 เริ่มมีอาการ ไข้ ไอ ปวดศีรษะ
6-7 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านพร้อมครอบครัว ไปวิ่งเล่นกับเพื่อนบ้าน ผู้ป่วยรายที่ 9248 ,9263 ,9262
8 พ.ย.64 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้านพร้อมครอบครัว
8 พ.ย.64 13.00-16.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิดที่ รพ.หนองกุงศรี มีได้รับการตรวจ ATK มีผล Positive จึงได้เก็บ Swab ด้วยวิธีRT-PCR
9 พ.ย.64 08.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีRT-PCR และได้รับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น