Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9261 | รายที่ 9262 | รายที่ 9263 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9262 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศรีษะ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25-31 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านกับผู้ป่วยรายที่ 9248 ,9263 ,9259 ,9260 ,9258 ,9261
1-5 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านกับผู้ป่วยรายที่ 9248 ,9263 ,9259 ,9260 ,9258 ,9261
6 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านพร้อมครอบครัว เริ่มมีอาการ ไข้ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ
7 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านพร้อมครอบครัว
8 พ.ย.64 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้านพร้อมครอบครัว
8 พ.ย.64 13.00-16.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิดที่ รพ.หนองกุงศรี มีได้รับการตรวจ ATK มีผล Positive จึงได้เก็บ Swab ด้วยวิธีRT-PCR
9 พ.ย.64 08.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีRT-PCR และได้รับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น