Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9274 | รายที่ 9285 | รายที่ 9286 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9285 ดอนจาน

เพศ ชาย อายุ 4 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน อาชีพ เด็กในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 09 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อรายที่ 9212 จังวหัดกาฬสินธุ์ (ผู้สัมผัสร่วมบ้าน)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพร้อมครอบครัว
2 พฤศจิกายน 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพร้อมครอบครัว
2 พฤศจิกายน 2564 07.00 – 08.00 น. พ่อ (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9212 กาฬสินธุ์) มารับที่บ้านและรับประทานอาหารร่วมกัน แล้วเดินทางกลับไปที่บ้าน ใน หมู่ 3 ต.สะอาดไชยศรี พร้อมกับแม่และพี่ชายฝาแฝด
3 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านแม่ ที่ ต.สะอาดไชยศรี
3 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. พ่อ (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9212 กาฬสินธุ์) มาส่งที่บ้าน ใน หมู่ 4 ต.นาจำปา พร้อมกับแม่และพี่ชายฝาแฝด
4 - 6 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพร้อมครอบครัว
7 พฤศจิกายน 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านพร้อมครอบครัว
7 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. ทราบว่าพ่อตรวจพบสารพันธุกรรม COVID-19
8 พฤศจิกายน 2564 09.00 – 10.30 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหารสารพันธุกรรม COVID – 19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่หน่วยตรวจเชิงรุก ที่ต.สะอาดไชยศรี
9 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID -19 (SARS-CoV-2)
9 พฤศจิกายน 2564 15.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.กาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น