Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9310 | รายที่ 9311 | รายที่ 9312 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9311 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 63 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-4 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
5 พ.ย. 2564 08.00 - 12.00 น. - รับจ้างดายหญ้าสวนมันสำปะะหลัง (8คน)
14.00 - 20.00 น. - ร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ญาติ (ประมาณ40คน)
6-7 พ.ย. 2564 07.00 - 09.00 น. - ร่วมงานกฐินหมู่บ้าน
09.00 - 17.00 น. - รับจ้างดายหญ้าสวนมันสำปะะหลัง
8 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
9 พ.ย. 2564 09.00 น. - ได้รับแจ้งให้เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด19(สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโควิด19)
14.00 น. - เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR (รอผล)
10 พ.ย. 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จแจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด19 (SARS-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น