Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9311 | รายที่ 9312 | รายที่ 9313 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9312 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 2 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ อาชีพ เด็กเล็ก/ในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-8 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
9 พ.ย. 2564 09.30 น. - บุคคลในครอบครัวติดเชื้อโควิด19(ยาย)
14.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.สมด็จ ด้วยวิธี RT-PCR
10 พ.ย. 2564 09.00 น. - รพ.สมด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19(SARS-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น