Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9341 | รายที่ 9342 | รายที่ 9344 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9342 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 66 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ
โรคประจำตัว : พิษสุราเรื้อรัง
ประวัติเสี่ยง เป็นบุคคลเร่ร่อนมีอาการพิษสุราเรื้อรังที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-7 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน - เร่ร่อนไม่มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน ใน อ.สมเด็จ
8 พฤศจิกายน 2564 19.50 น. - เข้ารับการรักษาที่คลินิกนอกเวลาแผนกผู้ป่วนนอก รพ.สมเด็จ ด้วยอาการมีแผลที่นิ้วกลางมือขวามา 1ชม.
9 พฤศจิกายน 2564 09.15 น. - เข้ารับการรักษาแผนกผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จ ด้วยอาการเจ็บคอ
- แพทย์ส่งตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี ATK (ผลPositive) และ RT-PCR ก่อน admit
11.30 น. - admit ห้องแยกตึกชาย รพ.สมเด็จ (รอผล PCR)
10 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น