Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9344 | รายที่ 9345 | รายที่ 9346 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9345 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 38 ปี 5 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : จาม น้ำมูก เสมหะ เจ็บคอ ไข้
โรคประจำตัว : มะเร็งรังไข่


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-6พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน พักที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
7 พฤศจิกายน 2564 13.00 น. - 18.00 น. ไปร่วมงานบุญกฐิน ที่วัดบ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
8-9 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน พักที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
9 พฤศจิกายน 2564 21.00 น. ผู้ป่วยตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK ซื้อมาตรวจเอง ผลตรวจ พบเชื้อ
10 พฤศจิกายน 2564 12.30 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.กมลาไสย พร้อมตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR
11 พฤศจิกายน 2564 14.00 น. รพ.กาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจ พบสารพันธุกรรม COVID-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น