Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9348 | รายที่ 9349 | รายที่ 9352 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9349 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 59 ปี 3 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : หอบหืด


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-5 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน พักที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
6 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. ไปทานข้าวที่บ้านบึง บ้านผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9346
6 พฤศจิกายน 2564 17.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการ ไอ เจ็บคอ
7 พฤศจิกายน 2564 13.00-17.00 น. ไปร่วงงานบุญกฐินที่วัดบ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
8-9 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน พักที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
10 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. ผู้ป่วยไปตรวจหาเชื้อที่วัดบ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ผลตรวจพบเชื้อ
10 พฤศจิกายน 2564 18.00 น. ผู้ป่วยไปตรวจเชื้อที่ รพ.กมลาไสย ด้วยวิธี RT-PCR พร้อมเข้ารักษาที่ รพ.กมลาไสย
11 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจพบสารพันธุกรรม COVID-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น