Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9353 | รายที่ 9354 | รายที่ 9355 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9354 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 37 ปี 6 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 09 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิด Pt.Covid-19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-4 พฤศจิกายน 2564 06.00 - 18.00 น. อยู่บ้านพัก บ้านหนองผ้าอ้อม ม.12 ต.หนองแวง
5 พฤศจิกายน 2564 14.00 -20.00 น. ร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ ญาติ (ผู้ร่วมงานประมาณ 30-40 คน ร่วมรับประทานอาหาร สวมหน้ากากอนามัยบางเวลา)
6-8 พฤศจิกายน 2564 06.00- 18.00น. อยู่บ้านพัก บ้านหนองผ้าอ้อม ม.12 ต.หนองแวง
9 พฤศจิกายน 2564 06.00- 18.00น. อยู่บ้านพัก บ้านหนองผ้าอ้อม ม.12 ต.หนองแวง และได้รับแจ้งจากผู้สัมผัสใกล้ชิด ติดเชื้อโควิด-19
10 พฤศจิกายน 2564 06.00- 18.00น. อยู่บ้านพัก บ้านหนองผ้าอ้อม ม.12 ต.หนองแวง
11 พฤศจิกายน 2564 11.00 น. เข้ารับการตรวจคัดกรอง Covid-19 ที่โรงพยาบาลสมเด็จ
12 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. ทาง รพ.สมเด็จแจ้งผลตรวจ ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 พร้อมเข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น