Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9355 | รายที่ 9356 | รายที่ 9357 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9356 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 50 ปี 5 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 09 พฤศจิกายน 2564
ประวัติเสี่ยง สัมผัส pt.covid-19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-4 พฤศจิกายน 2564 06.00 - 18.00 น. อยู่บ้านพัก บ้านหนองผ้าอ้อม ม.12 ต.หนองแวง
5 พฤศจิกายน 2564 08.00 -12.00 น. ไปรับจ้างดายหญ้ามันสำปะหลัง (ร่วมกับผู้ป่วยติดเชื้อยืนยัน)
6-7 พฤศจิกายน 2564 08.00 -18.00 น. ไปรับจ้างดายหญ้ามันสำปะหลัง (ร่วมกับผู้ป่วยติดเชื้อยืนยัน)
8-10 พฤศจิกายน 2564 08.00 -18.00 น. อยู่บ้านพัก บ้านหนองผ้าอ้อม ม.12 ต.หนองแวง และได้รับแจ้งผ้สัมผัสใกล้ชิดติเชื้อโควิด-19
11 พฤศจิกายน 2564 11.00 น. เข้ารับการตรวจคัดกรอง Covid-19 ที่โรงพยาบาลสมเด็จ
12 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. ทาง รพ.สมเด็จแจ้งผลตรวจ ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 พร้อมเข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น