Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9358 | รายที่ 9359 | รายที่ 9360 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9359 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลกาฬสินธฺุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ นักวิชาการศึกษา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 11 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไม่มี ตรวจ ATK ผล positive
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันที่เวลารายการกิจกรรม
30-31 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน - วันหยุด พักที่บ้าน
1 – 5 พ.ย. 2564 09.00-17.00 น. - ไปทำงานที่ศูนย์แพทย์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ใส่หน้ากากอนามัยตลอด เลิกงาน กลับบ้าน
6 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน วันหยุด พักที่บ้าน
7 พ.ย. 2564 05.00 น. - เดินทางไปบ้านเพื่อนที่จังหวัดหนองคาย โดยรถยนต์ส่วนตัวคนเดียว พักที่บ้านเพื่อนที่จังหวัดหนองคาย
8 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน - พักที่บ้านเพื่อนที่จังหวัดหนองคาย
9 พ.ย. 2564 ช่วงเช้า - พักที่บ้านเพื่อนที่จังหวัดหนองคาย
9 พ.ย. 2564 12.00 น. - เดินทางกลับจังหวัดกาฬสินธุ์
10 พ.ย. 2564 09.00-17.00 น. - ไปทำงานที่ศูนย์แพทย์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ใส่หน้ากากอนามัยตลอด เลิกงาน กลับบ้าน
10 พ.ย. 2564 17.30 น. - ได้รับแจ้งว่าเพื่อนที่หนองคายตรวจ ATK ผล positive ซื้อชุดตรวจ ATK มาตรวจเอง ผลตรวจ negative
11 พ.ย. 2564 11.00-12.00 น. - ขอรับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กักตัวที่บ้าน รอผล
12 พ.ย. 2564 09.00 น - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
12 พ.ย. 2564 10.30 น. - เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น