Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9360 | รายที่ 9361 | รายที่ 9362 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9361 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 62 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 09 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-4 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
5-7 พ.ย. 2564 08.00 - 17.00 น. - รับจ้างดายหญ้าสวนมันสำปะะหลัง
8-10 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวที่บ้าน/เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโควิด-19
11 พ.ย. 2564 11.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.สมด็จ ด้วยวิธี RT-PCR
12 พ.ย. 2564 09.00 น. - รพ.สมด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19(SARS-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น