Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9361 | รายที่ 9362 | รายที่ 9363 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9362 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 54 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : DM/HT


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-5 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน/ขายอาหารแผงลอยที่บ้าน
ุ6-7 พ.ย. 2564 08.00 - 10.00 น. - ร่วมงานกฐินหมู่บ้าน
8-10 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
11 พ.ย. 2564 11.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.สมด็จ ด้วยวิธี RT-PCR
12 พ.ย. 2564 09.00 น. - รพ.สมด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19(SARS-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น