Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9362 | รายที่ 9363 | รายที่ 9364 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9363 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 59 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-4 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
5 พ.ย. 2564 08.00-12.00 น. - รับจ้างดายหญ้ามันสำปะหลังกับเพื่อนรวม8คน
14.00-20.00 น. - ร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ญาติ (ผู้ร่วมงานประมาณ40คน)
ุ6 พ.ย. 2564 07.00-09.00 น. - ร่วมงานกฐินหมู่บ้าน
09.00-17.00 น. - รับจ้างดายหญ้ามันสำปะหลัง
ึ7 พ.ย. 2564 07.00-09.00 น. - ร่วมงานกฐินหมู่บ้าน
09.00-17.00 น. - รับจ้างดายหญ้ามันสำปะหลัง
8-10 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน / เริ่มมีอาการ ไอ / สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด19
11 พ.ย. 2564 10.00 - 11.30 น. - เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR
12 พ.ย. 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จแจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น