Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9379 | รายที่ 9380 | รายที่ 9381 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9380 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 3 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย อาชีพ เด็กในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 11 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ น้ำมูก ตัวร้อน
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-10 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน พักที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพราะคนในครอบครัว (แม่และยาย)ติดเชื้อโควิด-19
11 พฤศจิกายน 2564 05.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการ ไอ น้ำมูก ตัวร้อน
11 พฤศจิกายน 2564 08.30 น. ผู้ป่วยเข้าตรวจเชื้อด้วยวิธี RT-PCR และเข้ารักษาที่ รพ.กมลาไสย
12 พฤศจิกายน 2564 14.00 น. รพ.กาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจพบสารพันธุกรรม Covid-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น