Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9381 | รายที่ 9382 | รายที่ 9383 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9382 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 67 ปี 8 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย อาชีพ ทำนา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ด้วยอาการ : ไม่มี
โรคประจำตัว : เบาหวาน
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผุ้ป่วยโควิด


วันที่เวลารายการกิจกรรม
31 ตุลาคม- 5 พฤศจิกายน 2564 06.00-24.00 น. ไม่ได้เดินทางไปที่อื่น
6 พฤศจิกายน 2564 07.00-12.00 น. ไปงานบุญกฐิน หมู่ที่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย
6 พฤศจิกายน 2564 18.00-19.00 น. ไปบ้านพี่สาว (ผู้ป่วยรายที่9388) และนอนพักค้างคืน
7 พฤศจิกายน 2564 07.00-12.00 น. ไปร่วมแห่งานบุญกฐิน หมู่ที่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย
8-9 พฤศจิกายน 2564 06.00-08.00 น. ไปนา ถอนหญ้าข้าว
10 พฤศจิกายน 2564 06.00-12.00 น. ตรวจหาเชื้อโควิด แบบรู้ผลเร็ว (ATK) เชิงรุกที่วัดบ้านบึง หมู่ที่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย ผลพบเชื้อโควิด-19
11 พฤศจิกายน 2564 08.00-20.00 น. เข้ารับการรักษาตัว (Admit) ที่โรงพยาบาลกลาไสย ตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยวิธีRT-PCRผลพบเชื้อไวรัสโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น