Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9388 | รายที่ 9389 | รายที่ 9390 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9389 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 63 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 09 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-5 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน พักที่บ้านบึง หมู่ที่ 10 ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
6 พฤศจิกายน 2564 13.00-16.00 น. ร่วมงานบุญกฐินที่วัดบ้านบึง หมู่ที่ 10 ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
7-9 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน พักที่บ้านบึง หมู่ที่ 10 ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
10 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. ผู้ป่วยไปตรวจเชื้อที่วัดบ้านบึง หมู่ที่ 10 ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ผลตรวจพบเชื้อ
11 พฤศจิกายน 2564 08.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปตรวจเชื้อที่ รพ.กมลาไสย ด้วยวิธี RT-PCR พร้อมเข้ารักษาที่ รพ.กมลาไสย
12 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. รพ.กาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจ พบสารพันธุกรรม COVID-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น