Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9394 | รายที่ 9396 | รายที่ 9398 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9396 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 59 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2564

ด้วยอาการ : ไม่แสดงอาการ
โรคประจำตัว : เบาหวานและความดันโลหิตสูง
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนพบเชื้อ มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 กลุ่มสัมผัสเสี่ยงงานศพตำบลบัวขาว มีผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง 1 คน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27/10/64 05.00 น.-08.00 น. ผู้ป่วยร่วมไปซื้อปลาทู(ร้านปลาทูทิพย์) เพื่อนำมาจำหน่ายที่ร้านค้าส่วนตัว ม.1 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
28/10/64 - 7/11/64 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยเปิดร้านขายของที่บ้าน ม.1 ตำบลบัวขาว
8 /11/64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยทราบว่าตนสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อโควิด2019 และผู้ป่วยปิดร้าน กักตัวที่บ้านตนเอง ม.1 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
9/11/64 08.00 น. -10.00 น. ผู้ป่วยเดินทางมายังโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด2019 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพร.กุฉินารายณ์ และกลับบ้านรอผล
10/11/64 07.00 น. เจ้าหน้าที่ รพร.กุฉินารายณ์แจ้งผลการตรวจพบเชื้อโควิด 2019 และรับเข้ารักษารพร.กุฉินารายณ์ เป็นผู้ป่วยใน (ห้องแยกโรค)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น