Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9405 | รายที่ 9408 | รายที่ 9411 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9408 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 76 ปี 4 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกมลาไสย ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 10 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง มีประวัติรับประทานอาหารกับผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5 พฤศจิกายน 2564 ทั้งวัน - อยู่บ้านกับครอบครัว
6 พฤศจิกายน 2564 ทั้งวัน - อยู่บ้านกับครอบครัว
7 พฤศจิกายน 2564 ทั้งวัน - อยู่บ้านกับครอบครัว ช่วงบ่าย ไปช่วยงานบุญกฐินในหมู่บ้าน
8 พฤศจิกายน 2564 ทั้งวัน - อยู่บ้านกับครอบครัว
9 พฤศจิกายน 2564 ทั้งวัน - อยู่บ้านกับครอบครัว
10 พฤศจิกายน 2564 ทั้งวัน - อยู่บ้านกับครอบครัว เข้ารับการตรวจ ATK ในหมู่บ้านหลังจากทราบว่ามีผู้ป่วยมาร่วมงานบุญในงานเดียวกัน ผลการตรวจเป็นบวก เเละเข้ารับการรักษาต่อที่ รพ.กมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น