Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9489 | รายที่ 9490 | รายที่ 9493 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9490 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 73 ปี 11 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 26 ตำบล- อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : โรคเบาหวาน,โรคความดันโลหิตสูง,โรคหัวใจ,ไตวาย
ประวัติเสี่ยง -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
31 ต.ค.-12 พ.ย. 2564 - อยู่บ้าน
13 พ.ย. 2564 - อยู่บ้าน
13 พ.ย. 2564 07.57 น. - ญาตินำตัวส่ง โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เนื่องจากคนไข้มีอาการหายใจหอบเหนื่อย
13 พ.ย. 2564 11.24 น. - แพทย์สั่ง ตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ที่แผนกอายุรกรรมชาย 1โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
13 พ.ย. 2564 17.40 น. - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
13 พ.ย. 2564 18.00 น. - รับการรักษาที่ Cohort ward โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น