Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9563 | รายที่ 9566 | รายที่ 9567 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9566 ห้วยเม็ก

เพศ หญิง อายุ 72 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 16 พฤศจิกายน 2564


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5-12 พฤศจิกายน 2564 16.00-19.00 น. ขายของที่ตลาดสดเทศบาลตำบลคำใหญ่ (ข้าว, กับข้าว)
13 พฤศจิกายน 2564 08.00-10.00 น. ไปร่วมทอดกฐินที่บ้านป่าชาติ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
13 พฤศจิกายน 2564 15.00-17.00 น. ไปร่วมแห่กฐินที่บ้านคำเจริญ ม.2 ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
14 พฤศจิกายน 2564 16.00-19.00 น. ขายของที่ตลาดสดเทศบาลตำบลคำใหญ่ (ข้าว, กับข้าว)
15 พฤศจิกายน 2564 09.00-10.00 น. เข้ารับการตรวจโควิดเชิงรุกที่เทศบาลตำบลคำใหญ่ ผลเป็น Positive เจ้าหน้าที่ รพ.สต. นัดตรวจยืนยันผลซ้ำที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก ช่วงบ่าย
15 พฤศจิกายน 2564 13.30-14.00 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมโควิด-19 ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก ด้วยวิธี RT-PCR
16 พฤศจิกายน 2564 07.30 น. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.คำใหญ่ แจ้งผลการตรวจโควิดว่าติดเชื้อ
16 พฤศจิกายน 2564 09.30 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น