Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9566 | รายที่ 9567 | รายที่ 9568 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9567 ห้วยเม็ก

เพศ ชาย อายุ 15 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ นักเรียน (โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์) ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5-10 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า อยู่บ้านเรียนออนไลน์ ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
5-10 พฤศจิกายน 2564 13.00-19.00 น. ช่วยแม่ขายผักที่ตลาดสดเมศบาลตำบลคำใหญ่
11-13 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านเรียนออนไลน์ ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
14 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. แม่ไม่สบาย ตรวจโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ผลเป็น Positive จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ รพ.สต.คำใหญ่ เพื่อลงเก็บข้อมูลในการตรวจยืนยันการติดเชื้อด้วยวิธี RT-PCR
15 พฤศจิกายน 2564 13.30-14.00 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมโควิด-19 ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก ด้วยวิธี RT-PCR
16 พฤศจิกายน 2564 07.30 น. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.คำใหญ่ แจ้งผลการตรวจโควิดว่าติดเชื้อ และให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก แต่ผู้ป่วยประสงค์เข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ.ขอนแก่น
16 พฤศจิกายน 2564 11.30 น. เข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ.ขอนแก่น
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น