Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9573 | รายที่ 9579 | รายที่ 9581 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9579 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 34 ปี 8 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย อาชีพ พนักงานเทศบาล ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ตัวร้อน ไอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-5 พฤศจิกายน 2564 08.30 น.- 16.30 น. ผู้ป่วยไปทำงานที่ ทต.ดงลิง ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
6 พฤศจิกายน 2564 15.00-18.00 น. ผู้ป่วยไปร่วมงานบุญกฐิน ที่วัดบ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
7 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน พักที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
8-10 พฤศจิกายน 2564 08.30 น.- 16.30 น. ผู้ป่วยไปทำงานที่ ทต.ดงลิง ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
11-13 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน พักที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
14 พฤศจิกายน 2564 06.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการตัวร้อน และไอเล็กน้อย
14 พฤศจิกายน 2564 08.30 น.- 16.30 น. ผู้ป่วยไปทำงานที่ ทต.ดงลิง ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
15 พฤศจิกายน 2564 13.00 น.- 16.30 น. ผู้ป่วยไปทำงานที่ ทต.ดงลิง ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
16 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. ผู้ป่วยตรวจเชื้อด้วยตัวเอง ด้วยชุดตรวจ ATK ผลตรวจ พบเชื้อ
16 พฤศจิกายน 2564 13.00 น. ผู้ป่วยไปตรวจหาเชื้อที่ รพ.กมลาไสย ด้วยวิธี RT-PCR พร้อมเข้ารักษาที่ รพ.กมลาไสย
16 พฤศจิกายน 2564 21.00 น. รพ.กาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจพบสารพันธุกรรม Covid-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น