Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9598 | รายที่ 9602 | รายที่ 9604 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9602 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 59 ปี 4 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นรับรสได้เล็กน้อย ปวดตามร่างกาย เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-6 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน พักที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
7 พฤศจิกายน 2564 11.00-14.00 น. ไปร่วมงานบุญกฐิน ที่วัดบ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
8-9 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน พักที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
10 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. ผู้ป่วยไปตรวจเชื้อที่วัดบ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ผลตรวจไม่พบเชื้อ
11-13 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน ผู้ป่วยกักตัวพักที่บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
14 พฤศจิกายน 2564 06.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นรับรสได้เล็กน้อย ปวดตามร่างกาย เจ็บคอ
14-15 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน ผู้ป่วยไปทำงานที่ ทต.ดงลิง ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
16 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. ผู้ป่วยยังมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นรับรสได้เล็กน้อย ปวดตามร่างกาย เจ็บคอ จึงตรวจเชื้อด้วยตนเอง ด้วยชุดตรวจ ATK ผลตรวจ พบเชื้อ
16 พฤศจิกายน 2564 13.00 น. ผู้ป่วยไปตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.กมลาไสย พร้อมเข้ารักษาที่ รพ.กมลาไสย
16 พฤศจิกายน 2564 21.00 น. รพ.กาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจพบสารพันธุรกรรม Covid-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น