Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9611 | รายที่ 9613 | รายที่ 9614 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9613 ห้วยเม็ก

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564


วันที่เวลารายการกิจกรรม
6-12 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านโนนทัน ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
13-14 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านสามีที่บ้านคำเจริญ ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
15 พฤศจิกายน 2564 09.00-10.00 น. เข้าร่วมตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกที่โดม เทศบาลตำบลคำใหญ่ ผลเป็น Negative
16 พฤศจิกายน 2564 07.00 น. ผลการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ของสามีเป็น Detected เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก เจ้าหน้าที่จึงค้าหาผู้สมผัสเสี่ยงสูงเพิ่มเติมและนัดตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ในตอนบ่ายวันนี้
16 พฤศจิกายน 2564 13.00 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมโควิด-19 ที่โดมเทศบาลตำบลคำใหญ่ ด้วยวิธี RT-PCR
17 พฤศจิกายน 2564 07.00 น. ผลการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR เป็น Inconclusive นัดตรวจซ้ำวันนี้เวลาบ่ายโมง
17 พฤศจิกายน 2564 13.00 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมโควิด-19 ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก ด้วยวิธี RT-PCR
18 พฤศจิกายน 2564 07.00 น. ผลการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR เป็น Detected เจ้าหน้าที่รพ.สต.แจ้งให้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
18 พฤศจิกายน 2564 09.30 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น